Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ OBCYCH Referat Inwestycji i Infrastruktury
DECYZJA O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ALBO DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY) Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Referat Podatków i Opłat Lokalnych
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Referat Komunalno - Środowiskowy
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ( DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA) Referat Komunalno - Środowiskowy
NADANIE NAZWISKA DZIECKU POZAMAŁŻEŃSKIEMU Urząd Stanu Cywilnego
ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego
ODTWORZENIE DANYCH W AKCIE STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego
PISMO DOTYCZĄCE AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA Urząd Stanu Cywilnego
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
REJESTRACJA ZDARZENIA URODZENIA/MAŁŻEŃSTWA/ZGONU, KTÓRE MIAŁO MIEJSCE POZA GRANICAMI POLSKI Urząd Stanu Cywilnego
SPROSTOWANIE DANYCH W AKCIE STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego
TRANSKRYPCJA - WPISANIE ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego
UDOSTĘPNIANIE AKTU STANU CYWILNEGO CELEM WYDANIA FOTOKOPII ORZAZ PRZEGLĄDANIE SKOROWIDZÓW ALFABETYCZNYCH AKTU ZGONU, OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMANIA ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego
UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW DO SPORZĄDZENIA AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA Referat Spraw Obywatelskich
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Referat Organizacyjno - Administracyjny
UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Referat Komunalno - Środowiskowy
UZNANIE OJCOSTWA Urząd Stanu Cywilnego
UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOTYCZĄCEGO ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO W PAŃSTWACH SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ Urząd Stanu Cywilnego
UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOTYCZĄCEGO ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ Urząd Stanu Cywilnego
UZUPEŁNIENIE DANYCH W AKCIE STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU Referat Inwestycji i Infrastruktury
WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI LUB DO EWIDENCJI PÓL BIWAKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIĘDZYCHÓD Referat Promocji i Kultury
WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU Referat Promocji i Kultury
WNIOSEK O OBJĘCIE WYDARZENIA PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZA MIĘDZYCHODU Referat Promocji i Kultury
WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY Referat Promocji i Kultury
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE WĘZŁA CIEPLNEGO I PODŁĄCZENIU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA DEMONTAŻU I UTYLIZACJI POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA TRWAŁEJ LIKWIDACJI SYSTEMU OGRZEWANIA OPARTEGO NA PALIWIE STAŁYM I JEGO ZAMIANIE NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ZAKUPIE I MONTAŻU INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH/POMPY CIEPŁA Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ZAKUPIE I MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ZAKUPIE I MONTAŻU ZBIORN IKA BEZODPŁYWOWEGO NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIEDZINIE SPORTU I KULTURY Referat Promocji i Kultury
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE / WYNAJEM SALI SESYJNEJ Biuro Obsługi Interesanta
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL Referat Spraw Obywatelskich
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH Referat Spraw Obywatelskich
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH, POLEGAJĄCYCH NA GROMADZENIU WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W MIEJSCU ICH POWSTANIA Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD NA ZADANIA SŁUŻĄCE TWORZENIU WARUNKÓW DLA ROZWOJU RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH NA TERENIE GMINY MIĘDZYCHÓD Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Referat Promocji i Kultury
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Referat Podatków i Opłat Lokalnych
WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI /ZMIANA ZEZWOLENIA Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
WNIOSEK O UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB OSOBY Z KARTĄ POWOŁANIA DO SŁUŻBY CZYNNEJ ZA POSIADAJACEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY Referat Spraw Obywatelskich
WNIOSEK O UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY Referat Spraw Obywatelskich
WNIOSEK O UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO Referat Spraw Obywatelskich
WNIOSEK O WERYFKIACJĘ OŚWIADCZEŃ ŚWIADKÓW W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O ŚWIADCZENIE RATOWNICZE Referat Spraw Obywatelskich
WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) Ewidencja Podmiotów Gospodarczych
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIĘDZYCHODU W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Referat Spraw Obywatelskich
WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Ewidencja Podmiotów Gospodarczych
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO Referat Spraw Obywatelskich
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI Referat Podatków i Opłat Lokalnych
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY Referat Spraw Obywatelskich
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO FAKTY ALBO STAN PRAWNY, WYNIKAJĄCY Z PROWADZONEJ PRZEZ ORGAN PODATKOWY EWIDENCJI, REJESTRÓW LUB Z INNYCH DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W JEGO POSIADANIU Referat Podatków i Opłat Lokalnych
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRSTRUKTURY TECHNICZNEJ Referat Inwestycji i Infrastruktury
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Ewidencja Podmiotów Gospodarczych
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI Referat Inwestycji i Infrastruktury
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM Referat Inwestycji i Infrastruktury
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA REKLAMY Referat Inwestycji i Infrastruktury
WNIOSEK O WYKONANIE ZABIEGU STERYLIZACJI / KASTRACJI KOTA Straż Miejska
WNIOSEK O WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ Referat Spraw Obywatelskich
WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO Referat Inwestycji i Infrastruktury
WNIOSEK O WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) Ewidencja Podmiotów Gospodarczych
WNIOSEK O ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ Referat Spraw Obywatelskich
WNIOSEK O ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) Ewidencja Podmiotów Gospodarczych
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL WCHODZĄCY W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIĘDZYCHÓD Referat Komunalno - Środowiskowy
WNIOSEK O ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) Ewidencja Podmiotów Gospodarczych
WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
WNIOSEK O ZMIANĘ WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) Ewidencja Podmiotów Gospodarczych
WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ OBCYCH (innych niż liniowe) Referat Inwestycji i Infrastruktury
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Straż Miejska
WYNAJEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Referat Inwestycji i Infrastruktury
WZORY DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Referat Podatków i Opłat Lokalnych
WZORY DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY Referat Podatków i Opłat Lokalnych
WZORY DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM Urząd Stanu Cywilnego
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ Urząd Stanu Cywilnego
ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁACZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (ślub konkordatowy) Urząd Stanu Cywilnego
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO - ŚLUB CYWILNY Urząd Stanu Cywilnego
ZGŁOSZENIE NIEUPRAWNIONEGO WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH (KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI) - UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE NIEWŁAŚCIWEGO WYKONYWANIA USŁUG PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Referat Komunalno - Środowiskowy
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO / CZASOWEGO CUDZOZIEMCÓW Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA Urząd Stanu Cywilnego
ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / CZASOWEGO CUDZOZIEMCÓW Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW Referat Komunalno - Środowiskowy
ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW LUB COFNIĘCIA ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAWARTYCH W DOWODZIE OSOBISTYM Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ.  Referat Komunalno - Środowiskowy
ZGŁOSZENIE ZGONU Urząd Stanu Cywilnego
ZGŁOSZENIE ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZWYKŁYM Straż Miejska
ZMIANA IMIENIA (IMION) DZIECKA DO 6 MIESIĄCA OD SPORZĄDZENIA AKTU URODZENIA Urząd Stanu Cywilnego
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA Urząd Stanu Cywilnego
ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ/ STWIERDZENIE NADPŁATY Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Referat Inwestycji i Infrastruktury
ZŁOŻENIE PETYCJI Biuro Obsługi Interesanta
ZŁOŻENIE PETYCJI Biuro Rady Miejskiej
ZŁOŻENIE SKARGI Biuro Obsługi Interesanta
ZŁOŻENIE SKARGI Biuro Rady Miejskiej
ZŁOŻENIE WNIOSKU Biuro Obsługi Interesanta
ZŁOŻENIE WNIOSKU Biuro Rady Miejskiej